Aviso legal e condicións de uso

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO
Este sitio web da Asociación de Veciños de Moreiras (en diante «a AVM») facilita aos usuarios (o «Usuario» ou os «Usuarios») os seguintes datos de información xeral, de acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (a «LSSI»):

Titularidade
Asociación de Veciños de Moreiras. CIF: G32030355
Domicilio: Alcantre, Moreiras – 32920 Ourense
Email de contacto: Para calquera consulta, o usuario pode porse en contacto a través da dirección de email asociacion@moreiras.org
A continuación, exponse os termos e condicións de uso do Sitio web (as «Condicións de Uso»), cuxos Usuarios deberán cumprir en todo momento.

Aceptación das condicións de uso.
As presentes Condicións de Uso regulan a utilización do Sitio web.
As Condicións de Uso xunto co Aviso Legal, a Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais e a Política de Cookies constitúen no seu conxunto os termos e condicións que rexen o acceso e uso da parte pública do Sitio web (os «Termos e Condicións do Sitio web»).

O acceso e utilización do Sitio web por parte do Usuario supón que este acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo os Termos e Condicións do Sitio web. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente as presentes Condicións de Uso así como os restantes Termos e Condicións do Sitio web en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, xa que estes poden sufrir modificacións que serían comunicadas ao Usuario co novo acceso. A Asociación de Veciños de Moreiras resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar os presentes Termos e Condicións da Web.

Condicións de uso do sitio web.
O Usuario obrígase a facer un bo uso do Sitio web, entendéndose por bo uso o que sexa conforme coa lexislación vixente, boa fe e orde pública. Igualmente, o Usuario comprométese a non usar o Sitio web con fins fraudulentos, así como a non levar a cabo conduta algunha que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da AVM ou de terceiros. Así mesmo, o Usuario comprométese a non realizar acto algún con obxecto de danar, inutilizar ou sobrecargar o Sitio web, ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización e funcionamento do mesmo.
Infórmase o Usuario de que, no caso de que incumpra o contido ou as obrigacións que se derivan dos Termos e Condicións do Sitio web ou de calquera outros termos ou condicións particulares recollidos no Sitio web, a AVM resérvase o dereito a limitar, suspender ou terminar o seu acceso ao Sitio web, adoptando calquera medida técnica que sexa necesaria con ese fin. Así mesmo, a AVM se reserva a posibilidade de exercer tales medidas no caso de que sospeite razoablemente que o Usuario está a vulnerar calquera dos termos recolleitos nos Termos e Condicións do Sitio web ou de calquera outros termos ou condicións particulares recollidos no Sitio web.

A AVM resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida no Sitio web, incluíndo os contidos e/ou servizos que nel se integran, podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información, en calquera momento e sen previo aviso. Especialmente, a AVM resérvase o dereito a eliminar, limitar ou impedir o acceso ao Sitio web cando xurdan dificultades técnicas por feitos ou circunstancias alleos á AVM que, ao seu criterio, diminúan ou anulen os niveis de seguridade ou estándares adoptados para o adecuado funcionamento do devandito Sitio web. Para ese efecto, a AVM se reserva a facultade de, en todo momento, decidir sobre a continuidade dos servizos da sociedade da información que presta a través do Sitio web.

Contido do sitio.
Os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o Sitio web, incluíndo a disposición dos contidos do mesmo, o dereito sui generis sobre as bases de datos subxacentes, o deseño gráfico e interfaz de Usuario do Sitio web (look & feel), os programas de computador subxacentes (incluídos os códigos fonte e obxecto), así como os distintos elementos que integran o Sitio web (textos, gráficos, fotografías, vídeos, gravacións sonoras, etc.) (os «Contidos»), corresponden á AVM ou ás súas licenciantes. Con respecto aos signos distintivos incluídos no Sitio web (marcas e nomes comerciais) os mesmos son titularidade da AVM ou das súas licenciantes.
O uso do Sitio web por parte do Usuario non supón a cesión de dereito algún de propiedade intelectual e/ou industrial sobre o Sitio web, os Contidos e/ou os signos distintivos da AVM. Para ese efecto, mediante as presentes Condicións de Uso, salvo naqueles supostos nos que estea legalmente permitido ou medie previa autorización da AVM, queda expresamente prohibido ao Usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción e/ou reutilización do Sitio web, os seus Contidos e/ou os signos distintivos da AVM ou de calquera outros terceiros incorporados ao Sitio web. A AVM se reserva a posibilidade de exercer as accións legais que correspondan contra os Usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial.

A AVM outorga, aos Usuarios que respecten os Termos e Condicións do Sitio web unha autorización para utilizar o Sitio web, con carácter non exclusivo, durante o período máximo de vixencia dos dereitos de propiedade intelectual e industrial segundo estableza a normativa aplicable (salvo no caso de que se suspenda o seu acceso ao Sitio web por causa justificada) e coa finalidade de que o Usuario poida utilizar o Sitio web de conformidade co presente documento.

Así mesmo, a AVM DECLARA o seguinte:
A información contida no Sitio web ten finalidade informativa, e non proporciona ningún tipo de recomendación, non podéndose considerar en ningún caso como asesoramento de tipo algún por parte da AVM, nin debe ser entendido como unha recomendación para realizar operacións, nin constituirá a base para unha toma de decisión nunha dirección determinada, declinando a AVM toda responsabilidade polo uso que da información contida no Sitio web poida facerse en tal sentido, e de forma específica ha de entenderse que dita información, sometida á normativa vixente en España, non vai destinada a aqueles Usuarios que actúen baixo outras xurisdicións doutros Estados que esixan o cumprimento de requisitos distintos para a posta a disposición, divulgación ou publicidade de información deste tipo.
A información fornecida pola AVM no Sitio web non constitúe unha opinión técnica da AVM.
A AVM non se fai responsable de que a información contida no Sitio web responda as expectativas do Usuario. A AVM non responde da veracidade, exactitude, suficiencia, integridade ou actualización das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte. Tampouco se fai responsable a AVM das opinións ou comentarios que poidan aparecer no Sitio web xa que, ou ben poderían ser realizadas polos Usuarios a título persoal, ou ben provir das fontes que se indican.

A AVM resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida no Sitio web nos termos sinalados anteriormente, non asumindo compromiso algún de comunicar cambios nin modificar o contido do mesmo.

O Usuario RECOÑECE E ACEPTA as anteriores declaracións da AVM e adicionalmente, GARANTE o cumprimento da normativa que lle sexa de aplicación na súa condición de Usuario deste Sitio web.

Política de ligazóns.
Establecemento de ligazóns co Sitio web.

Queda prohibido o establecemento de ligazóns con destino ao Sitio web, a menos que o mesmo fose previamente autorizado pola AVM. En calquera caso, unha vez autorizado a ligazón pola AVM, o mesmo deberá establecerse nos seguintes termos:

A ligazón non poderá consistir en frames ou marcos que permitan a visualización do Sitio web a través de direccións de Internet distintas ás do Sitio web ou que de calquera outra forma mostren conxuntamente a información do Sitio web coa incluída noutras páxinas web.

Non se realizarán desde a páxina web que introduce a ligazón (o «Sitio Enlazador») ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web e/ou a AVM.
En ningún caso a autorización outorgada pola AVM significa que:

A AVM patrocine, colabore, verifique ou supervise o contido e/ou os servizos que se prestan a través do Sitio Enlazador.
A AVM sexa de ningún xeito responsable do contido do Sitio Enlazador.
O Sitio Enlazador deberá cumprir fielmente coa Lei e non poderá en ningún caso albergar contidos, propios ou de terceiros, que:
Sexan ilícitos, lesivos de dereitos de terceiros, nocivos, denigrantes, violentos, inadecuados ou de calquera outro modo contrarios á moral, aos usos e aos bos costumes (pornográficos, racistas, etc.)
Induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepción de que a AVM subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas do remitente.
Resulten inapropiados ou non pertinentes en relación coa actividade da AVM.
No suposto de incumprimento de calquera dos termos antes enunciados, a AVM poderá adoptar as medidas legais que procedan para ese efecto.
Sitios enlazados.

A fin de axudar ao Usuario a atopar información adicional, a AVM podería incluír diversos dispositivos técnicos de ligazóns que permitan ao Usuario acceder a outras webs (os ?Sitios Enlazados?). Nestes casos, a AVM actúa como un prestador de servizos de intermediación, segundo o disposto no artigo 17 da LSSI. De acordo co previsto na citada lexislación, a AVM non será responsable dos servizos e contidos facilitados a través dos Sitios Enlazados, salvo que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa debida dilixencia.

En ningún caso a existencia de Sitios Enlazados comporta recomendación, promoción, identificación ou conformidade da AVM coas manifestacións, contidos ou servizos proporcionados a través dos Sitios Enlazados. En consecuencia, a AVM non se fai responsable do contido dos Sitios Enlazados, nin das súas condicións de uso e políticas de privacidade, sendo o Usuario o único responsable de comprobalos e aceptalos cada vez que acceda e use os mesmos.

Comunicación de actividades de carácter ilícito e/ou inadecuado.
No caso de que o Usuario ou calquera outro Usuario de Internet tivese coñecemento de que calquera clase de información ou contido do Sitio web ou facilitados a través do mesmo é ilícito, lesivo de dereitos de terceiros, nocivo, denigrante, violento, inadecuados, contrario ao establecido nas presentes Condicións de Uso ou, de calquera outro modo, contrario á moral, usos e bos costumes, poderá porse en contacto coa AVM indicando os seguintes extremos:

Datos persoais do comunicante: nome, dirección, número de teléfono e dirección de correo electrónico.
descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do contido ou información así como a dirección concreta na que se atopa dispoñible.
No suposto de violación de dereitos de terceiros, tales como propiedade intelectual e industrial, haberá de facilitarse os datos do titular do dereito infrinxido cando sexa persoa distinta do comunicante. Así mesmo deberá achegar o título que acredite a titularidade dos dereitos conculcados e, no seu caso, a representación para actuar por conta do titular cando sexa persoa distinta do comunicante.

A recepción por parte da AVM da comunicación prevista nesta cláusula non suporá, segundo o disposto na LSSI, o coñecemento efectivo das actividades e/ou contidos indicados polo comunicante cando iso non resulte notorio ou evidente. En todo caso, a AVM resérvase o dereito de suspender ou retirar os contidos que, aínda non sendo ilícitos, resulten contrarios ás normas establecidas nestas Condicións de Uso, sopesando en cada caso os bens xurídicos en conflito.

Responsabilidade da AVM.
O Usuario debe saber que as comunicacións a través de redes abertas están expostas a unha pluralidade de ameazas que fai que non sexan seguras. É responsabilidade do Usuario adoptar todas as medidas técnicas adecuadas para controlar razoablemente estas ameazas e, entre elas, o ter sistemas actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así como ter actualizados os parches de seguridade dos correspondentes navegadores. Co alcance máximo permitido pola lexislación aplicable, a AVM non se responsabiliza dos danos e prexuízos causados ao Usuario como consecuencia de riscos inherentes ao medio empregado, nin dos ocasionados polas vulnerabilidades nos seus sistemas e ferramentas. A AVM non garante tampouco a total seguridade dos seus sistemas e aínda que ten adoptadas medidas de seguridade adecuadas, non pode descartarse totalmente a existencia de vulnerabilidades e, en consecuencia, o Usuario debe ser precavido na interactuación co Sitio web.

En particular, a AVM non será responsable de:

Os danos e prexuízos de calquera tipo causados nos equipos informáticos do Usuario por virus, vermes, troyanos ou calquera outro elemento daniño.
Os danos e prexuízos de calquera tipo causados ao Usuario que traian causa en fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Sitio web durante a prestación do mesmo. A este respecto, o Usuario recoñece que o acceso ao Sitio web require de servizos fornecidos por terceiros alleos ao control da AVM (a modo de exemplo: operadores de redes de telecomunicacións, provedores de acceso, etc.) cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponden á AVM, nin forma parte da súa responsabilidade garantir a dispoñibilidade do servizo.
Da información de terceiros nos casos nos que a AVM actúe como prestador de servizos de intermediación no sentido dado pola LSSI, salvo cando concorra coñecemento efectivo e non se retirou a información correspondente.
A AVM tampouco será responsable dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que puidesen sufrir os Usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web ou do seu contido, non asumindo tampouco compromiso algún de comunicar cambios nin modificar o contido do mesmo.

Protección de datos persoais.
Os aspectos relativos ao tratamento dos datos persoais dos Usuarios con motivo do uso do Sitio web están regulados no documento política de privacidade e protección de datos.

Uso de cookies.
Do mesmo xeito que outros sitios web de contido comercial, o Sitio web utiliza unha tecnoloxía denominada ?cookies?. Na Política de Cookies está dispoñible para o Usuario información detallada sobre como utiliza a AVM as cookies.

Lei aplicable.
De conformidade co artigo 3 da LSSI, as leis aplicables aos servizos da sociedade da información que a AVM presta a través do Sitio web serán as de España. Por tanto, en toda cuestión litigiosa que incumba ao presente Sitio web ou a calquera conflitos en torno ao mesmo entre o Usuario Rexistrado e a AVM, será de aplicación a lexislación española.

Última actualización: Agosto 2019.

Twitter Facebook Instagram

COLABORAN

Protección Civil Toén
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE MOREIRAS.
Alcantre s/n.
Moreiras - Toén.
Ourense.
Brétema Digital Studio